หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลอาญา
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม  
อัตราค่าส่งหมาย  
ค้นหาข้อมูลคดี 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กระบวนการสมานฉันท์และสันติวิธี 
Download แบบพิมพ์ศาล 
สถิติคดี  
คำพิพากษา / คดีที่น่าสนใจ  
สถิติการประนอมข้อพิพาท  
ผู้ดูแลระบบ 

ยาเสพติดให้โทษ
บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
"ยาเสพติดให้โทษ"
มาตรา
ข้อหาหรือฐานความผิด
หมายเหตุ
65

วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 1
1. เด็กโตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน (500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้เกิน 10 ขึ้นไป ราคาประกัน ( เป็นดุลพินิจ)
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. ขึ้นไป

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด ราคาประกัน (500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิเกิน 250 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้เกิน 10 ขึ้นไป ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม ขึ้นไป

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ ขอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน (500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม ขึ้นไป หรือน้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม ขึ้นไป
ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง ผลิต นำเข้าหรือส่งออก เพื่อจำหน่าย ยาเสพติดให้โทษประเภท 1
ราคาประกัน (เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม
ผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุและ

มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
จำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม.15 ว 3
1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน (350,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. ราคาประกัน (500,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ำหนักสุทธิเกิน 200ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน

ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(350,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. ราคาประกัน(500,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆนอกจากข้างต้น

ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 ราคาประกัน(350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือ ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิเกิน 2.5กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม

วรรคสี่
ผลิตดดยแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุตาม ว.3 เพื่อจำหน่าย
1 เด็กไลเซอร์ไยต์หรือ แอลเอสดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก.
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. ราคาประกัน(1,000,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.


2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 ราคาประกัน(500,000)
น้ำหนักสุทธิ์ไม่เกิน 1 กรัม
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. ราคาประกัน(1,000,000)
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม


3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน(500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม ราคาประกัน (1,000,000)
น้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัม

 
66
วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวนหน่วยการใช้หรือมีน้ำหนักสสุทธิ์ จำนนการใช้ หรือมีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม.15 ว.3
1 เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอลเอสดี
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 0.5 ม.ก.
หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก. ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก.
หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่เกิน 15 น้ำหนักสุทธิเกืน200ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.ราคาประกัน (500,000)

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 250 ม.ก.
หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 1 กรัม ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน250 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. หน่วยกรใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15 น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม
แต่ไม่ถึง1.5 กรัมราคาประกัน (500,000)

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 2 กรัม น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 2.5 กรัม ราคาประกัน (350,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม
น้ำหนักสุทธิ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่ถึง 3.75 กรัมราคาประกัน (500,000)

วรรคสอง กรณีตาม ว.1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์มี ปริมาณตั้งแต่ที่กำหนด ตาม ม. 15 ว.3 แต่ไม่เกิน 20 กรัม
1 เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอลเอสดี

ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 0.75 ม.ก. แต่ไม่เกิน 2.5 ม.ก. หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 0.3 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กรัม (ราคาประกัน 500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 ม.ก. แต่ไม่เกิน 5 ม.ก. หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100
น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 1 กรัม แต่ไม่เกิน 2 กรัม (ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 ม.ก. แต่ไม่เกิน 7.5 ม.ก. หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150 กรัม
น้ำหนักสุทธิเกิน 2 กรัม แต่ไม่เกิน 3 กรัม
(ราคาประกัน 2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 7.5 ม.ก. ขึ้นไป หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน 50 เม็ด
น้ำหนักสุทธิ์ ตั้งแต่ 1.5 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 375 ม.ก. แต่ไม่เกิน 1.25 กรัม หน่วยการใช้ ตั้งแต่ 15 แต่ไม่เกิน
50 เม็ด น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 15 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม
(ราคาประกัน 500,000-800,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 1.25 กรัมแต่ไม่เกิน 2.5 กรัม หน่วยการใช้ เกิน 50 แต่ไม่เกิน 100 เม็ด น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
(ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 2.5 กรัม แต่ไม่เกิน 3.75 กรัม หน่วยการใช้ เกิน 100 แต่ไม่เกิน 150 เม็ด น้ำหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 15 กรัม (ราคาประกัน 2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 3.75 กรัม ขึ้นไป หน่วยการใช้ เกิน 150 ขึ้นไป
น้ำหนักสุทธิ เกิน 15 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 3 กรัม แต่ไม่เกิน 5 กรัม หรือ
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 3.75 กรัม แต่ไม่เกิน 6.25 กรัม
(ราคาประกัน 500,000)
ข. สารบริสุทธิ์ เกิน 5 กรัม แต่ไม่เกิน 6 กรัมหรือ
น้ำหนักสุทธิ์ เกิน 6.25 กรัม แต่ไม่เกิน 7.5 กรัม
(ราคาประกัน 800,000)
ค. สารบริสุทธิ์ เกิน 6 กรัม แต่ไม่เกิน 8 กรัม หรือ
น้ำหนักสุทธิ เกิน 7.5 กรัม แต่ไม่เกิน 10 กรัม
(ราคาประกัน2,000,000)
ง. สารบริสุทธิ์ เกิน 8 กรัม ขึ้นไป หรือ น้ำหนักสุทธิ เกิน 10 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม กรณีตาม ว.1 คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ เกิน 20 กรัมขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ จำนวนหน่วยการใช้ มีน้ำหนักสุทธิไม่ถึงปริมาณตาม ม. 15 ว.3

1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยต์หรือแอล เอส ดี
ก. สารบริสุทธิ์ ไม่เกิน 0.5 ม.ก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 น้ำหนักสุทธิไม่เกิน 200 ม.ก. (ราคาประกัน 10,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 0.5 ม.ก. แต่ไม่ถึง 0.75 ม.ก. หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 300 ม.ก.
(ราคาประกัน 20,000)

2. แอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 200 มก. หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด

หน่วยการใช้ไม่เกิน 10 เม็ด (ราคาประกัน 10,000)
ข. สารบริสุทธิ์เกิน 200 ม.ก. แต่ไม่ถึง 375 ม.ก. หน่วยการใช้เกิน 10 แต่ไม่ถึง 15
น้ำหนักสุทธิเกิน 1 กรัม แต่ไม่ถึง 1.5 กรัม
(ราคาประกัน 20,000)

3. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 อื่นๆ นอกจากข้างต้น
ก. สารบริสุทธิ์ไม่เกิน 2 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ ไม่เกิน 5 กรัม(ราคาประกัน 10,000)
ข. เกิน 2 กรัม แต่ไม่ถึง 3 กรัม หรือ น้ำหนักสุทธิ เกิน 5 กรัม แต่ไม่ถึง 7.5 กรัม(ราคาประกัน 20,000)

 
68
วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 400,000)
 
เกิ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
   
วรรคสอง กรณีตาม ว.1 ถ้าเป็น มอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)   
 
69

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2
น้ำหนักสุทธิไม่ถึง 5 กรัม (ราคาประกัน 10,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 5 แต่ไม่ถึง 20 กรัม (ราคาประกัน 30,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 50,000)

วรรคสอง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ ประเภท 2 นอกจากมอรืฟีน ฝิ่น โคคาอีน
น้ำหนักสุทธิไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 100 กรัม แต่ไม่ถึง 500 กรัม (ราคาประกัน 200,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 500 กรัม แต่ไม่ถึง 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 300,000)
น้ำหนักสุทธิ ตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ที่เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน คำนวนเป็น สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 100 กรัม
สารบริสุทธิ์ ไม่ถึง 5 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 5 กรัม แต่ไม่ถึง 20 กรัม (ราคาประกัน 300,000)
สารบริสุทธิ์ ตั้งแต่ 20 กรัมแต่ไม่ถึง 100 กรัม (ราคาประกัน 500,000)

กรณีตาม ว. 3 เป็นมอร์ฟีน ฝิ่น โคคาอีน ตำนวนเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 100 กรัม ขึ้นไป
(ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

 
75

วรรคหนึ่ง ผลิต นำเข้า ส่งออก ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)
ไม่เกิน 5 กิโลกรัม (ราคาประกัน 300,000)
เกิน 5 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง ผลิต นำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) (ราคาประกัน150,000)

 
76

วรรคหนึ่ง มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา)
ไม่เกิน 10 กรัม (ราคาประกัน 10,000)
เกิน 10 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 1 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (พืชกระท่อม) (ราคาประกัน 10,000)

 
76/1

วรรคหนึ่ง จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 นอกจากพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 500 กรัมแต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 1 กิโลกรัม ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสอง กรณีตาม ว. 1 นอกจากพืชกระท่อม ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)

วรรคสาม จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่เป็นพืชกระท่อม
ไม่เกิน 500 กรัม (ราคาประกัน 20,000)
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม (ราคาประกัน 40,000)
เกิน 1 กิโลกรัม แต่กิโลกรัม 5 กิโลกรัม (ราคาประกัน 60,000)
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม (ราคาประกัน 80,000)

วรรคสี่ กรณีตาม ว.2 เป็นพืชกระท่อมตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป (ราคาประกัน 100,000)

 
89
ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 1
-ผู้ผลิต (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
-ผู้ขาย นำเข้า ส่งออก
ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 20 เม้ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 50 เม้ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
 
90
ผลิต นำเข้า ส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสามประเภท 3 หรือ4 หรือนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ฯ ทุกประเภท
ตาม ม. 16 ว.1
ไม่เกิน 20 เม็ด(ราคาประกัน 30,000)
เกิน 20 เม้ด แต่ไม่เกิน 30 เม็ด(ราคาประกัน 60,000)
เกิน 30 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด(ราคาประกัน 80,000)
เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป(ราคาประกัน 100,000)

หมายเหตุ
กรณีวัตถุออกฤทธิ์เป็นน้ำ ให้คำนวณเปรียบเทียบเป็นเม็ด โดย 1 กรัม เท่ากับจำนวน 1 เม็ด ถ้าระบุเป็นขวดและไม่มีน้ำหนักให้ถือว่า 1 ขวด (ประมาณขวดเครื่องดื่มชูกำลัง) เทียบเป็นน้ำหนัก 5 กรัม
 
106
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ใดๆ ซึ่วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 10,000)
เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกิน 50 เม็ด แต่ไม่เกิน 100 เม็ด (ราคาประกัน 100,000)
เกิน 100 เม็ด แต่ไม่เกิน 200 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกิน 200 เม็ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
 
106 ทวิ
มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 หรือ2 เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
เกินกว่าที่กำหนด ไม่เกิน 20 เม็ด (ราคาประกัน 50,000)
เกินกว่าที่กำหนด เกิน 20 เม็ด แต่ไม่เกิน 50 เม็ด (ราคาประกัน 200,000)
เกินกว่าที่กำหนด เกิน 50 เม็ด ขึ้นไป (ราคาประกัน เป็นดุลพินิจ)
 จำนวนผู้เยี่ยมชม : 12959